هرچه میخواهد دل تنگت بگو tag:http://madanneshin.mihanblog.com 2019-09-22T13:51:03+01:00 mihanblog.com تعجیل درفرج مولا صلوات 2018-05-25T12:17:33+01:00 2018-05-25T12:17:33+01:00 tag:http://madanneshin.mihanblog.com/post/587 رضا معدن نشین در خانه ها نبودنت احساس می شودخالیست جای عکس تو بین اتاق هابرگرد بی تو کل جهان نا منظم استخوش کرده ایم دل به همین اتفاق ها

در خانه ها نبودنت احساس می شود

خالیست جای عکس تو بین اتاق ها

برگرد بی تو کل جهان نا منظم است

خوش کرده ایم دل به همین اتفاق ها


]]>
یا قمر بنی هاشم ... 2018-05-25T12:14:50+01:00 2018-05-25T12:14:50+01:00 tag:http://madanneshin.mihanblog.com/post/586 رضا معدن نشین ای کـه در بـاغ ولا منصـب سقـا داری«ماه» طاهایی و در دیده‌ی ما جا داریبخشش و خوبی و ایثار برازنده‌ی توستآن چه خوبان همه دارن تـو تنها داری


ای کـه در بـاغ ولا منصـب سقـا داری
«ماه» طاهایی و در دیده‌ی ما جا داری

بخشش و خوبی و ایثار برازنده‌ی توست
آن چه خوبان همه دارن تـو تنها داری
]]>
سخن بزرگان 2018-05-02T13:16:48+01:00 2018-05-02T13:16:48+01:00 tag:http://madanneshin.mihanblog.com/post/585 رضا معدن نشین آیت الله کوهستانی : آن قدر حضرت علی اکبر علیه السلام در قیامت شفاعت می کند که نوبت به امام حسین علیه السلام نمی رسد.

آیت الله کوهستانی :
 آن قدر حضرت علی اکبر علیه السلام در قیامت شفاعت می کند که نوبت به امام حسین علیه السلام نمی رسد.
]]>
تربت حسین علیه السلام و زنده کردن مرده 2018-05-02T13:03:48+01:00 2018-05-02T13:03:48+01:00 tag:http://madanneshin.mihanblog.com/post/584 رضا معدن نشین پسر مرحوم نخودکی نقل می کند: حدود دو سال قبل از وفات پدرم (حاج شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی) کسالت شدیدی مرا عارض شد و پزشکان از مداوای بیماری من عاجز آمدند و از حیاتم قطع امید شد.پدرم که عجز طبیبان را دید. اندکی از تربت طاهر حضرت سید الشهدا، ارواح العالمین له الفدا، به کامم ریخت و خود از کنار بسترم دور شد.در آن حالت بی خودی و بی هوشی دیدم که به آن سوی آسمانها می روم و کسی که نوری سپید از او می تافت، بدرقه ام می کرد.چون مسافتی اوج گرفتیم، ناگهان دیگری از سوی بالا آمد و به آن نورانی سپید که همراه من
پسر مرحوم نخودکی نقل می کند: حدود دو سال قبل از وفات پدرم (حاج شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی) کسالت شدیدی مرا عارض شد و پزشکان از مداوای بیماری من عاجز آمدند و از حیاتم قطع امید شد.
پدرم که عجز طبیبان را دید. اندکی از تربت طاهر حضرت سید الشهدا، ارواح العالمین له الفدا، به کامم ریخت و خود از کنار بسترم دور شد.
در آن حالت بی خودی و بی هوشی دیدم که به آن سوی آسمانها می روم و کسی که نوری سپید از او می تافت، بدرقه ام می کرد.
چون مسافتی اوج گرفتیم، ناگهان دیگری از سوی بالا آمد و به آن نورانی سپید که همراه من بود، گفت:
دستور است که روح این شخص را به کالبد بازگردانی؛ زیرا که به تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام استشفا کرده اند.
در آن هنگام دریافتم که مرده ام و این، روح من است که به جانب آسمان در حرکت است و به هر حال. همراه آن دو شخص نورانی به زمین بازگشتم و از بی خودی به خود آمدم .
و با شگفتی دیدم که در من، اثری از بیماری نیست. لیکن همه اطرافیانم به شدت منقلب و پریشانند.
]]>
کلام امیر 2018-04-28T14:15:30+01:00 2018-04-28T14:15:30+01:00 tag:http://madanneshin.mihanblog.com/post/583 رضا معدن نشین امام علی (ع) فرمودند: خانه ای که در آن قرآن خوانده شود و خدا را به یاد آرند، برڪتش زیاد مےشود و فرشتگـان به آن خانه وارد مےشوند وشیاطین از آن دور مےشوند
امام علی (ع) فرمودند:

 خانه ای که در آن قرآن خوانده شود و خدا را به یاد آرند، برڪتش زیاد مےشود و فرشتگـان به آن خانه وارد مےشوند وشیاطین از آن دور مےشوند

]]>