امام علی (ع) فرمودند:

 خانه ای که در آن قرآن خوانده شود و خدا را به یاد آرند، برڪتش زیاد مےشود و فرشتگـان به آن خانه وارد مےشوند وشیاطین از آن دور مےشوند
دسته بندی : احادیث معتبر , 
برچسب ها : کلام امیر ,  روایت ,  حدیث ,  امام علی ,  قرآن ,