هیچوقت از توبه خسته نشوید
آیاهربار که لباست کثیف میشود
 آن را نمیشویی؟

گناه هم این چنین است
 باید پشت سرهم استغفار کرد
تا گناهان پاک شود


أستَغفِرُ اللّهَ رَبّی‌وأتُوبُ إلَیهدسته بندی : قرآن و عرفان , 
برچسب ها : استغفار ,  بازگشت ,  توبه ,  آمرزش گناهان ,