تادل زغم توگشت بی تاب حسین

این چشم تهی نگشت از آب حسین
عمری است نیازمند این درگاهم
یک لحظه گدای خویش دریاب!حسیندسته بندی : اشعار ناب ,