خلقِ عالم ، بهانه ى زهراست
رحمتِ  بى كرانه ى زهراست

هیجده سال ، ظاهرِ بانوست
قَدرِ  فهمِ  زمانه ى  زهراست

بی وضو  نامِ  او  نبُردم اگر...
احترامِ   ترانه ى  زهراست

روزی  و  برکتِ  سحرگاهی
از دمِ   مادرانه ى  زهراست

اشكِ  شورِ  بدونِ قیمتمان
نمكِ  آب و دانه ى  زهراست

حُرمتِ  مسجدِ  پیمبر  از ...
حُرمتِ دربِ خانه ى  زهراست

شانه از  دردِ  شانه اش افتاد
تَركى  روى  شانه ى  زهراست

غمِ  ما  تا  رسیدنِ  پسرش...
تُربتِ  بى نشانه ى   زهراست.
دسته بندی : اشعار ناب ,