تا زمین خورد صدا ڪرد “علے چیزی نیسٺ”

شیشہ ای بود کہ صد قسمٺ مبهم مے شددسته بندی : اشعار ناب , 
برچسب ها : فاظمیه ,  یا زهرا ,  عزاداری ,  فاطمه ,