اَللّهُمَّ نَوِّر قُلُوبَنا بِالْقُرآن اَللّهُمَّ زَیِّن اَخْلاقَنا بِزینَةِ الْقُرآن اَللّهُمَّ ارْزُقنا شَفاعَةَ الْقُرآنخدایا دلهای ما را بوسیله قرآن نورانی گردان و اخلاق ما را با قرآن زینت ببخش و شفاعت قرآن را روزی ما گرداندسته بندی : قرآن و عرفان ,