دردمن عشق است،درمانم حسین

     دین من عشق است،ایمانم حسین

      با الفبای جــنون  بر دفــــــــترم

    می نویسم عشق میخوانم حسیندسته بندی : اشعار ناب ,