زائر اربعین حسینے ! 
 هر جا دلت شڪست ! 
 هروقت  اشڪے از چشمت جارے شد ! 
 هرجا امید داشتے ڪه دعایت مستجاب شود !  
  
 بعد از هر نماز ! 
 در قنوتت ! 
 در نجف ! 
 در ڪربلا ! 
 در بین راه ! 
  
 یادت نرود براے ظهور امام زمانت دعا ڪنے ! 
 آنهم عاجزانه 
 و نه شعارگونه 
  
 مثل مادرے دعا ڪن ڪه براے فرزند بیمار ، دعا میڪند 
 مثل مرغ پرڪنده... 
  
 گفته اند فرج امام زمان آخرین نقطه امید امام حسین است ! 
دسته بندی : سیره بزرگان ,