روزهای بدی در زندگی آدم میرسد
هیچ کسی حتی نمی پرسد خوبی 

برای چنین روزهای بدی
نیازبه یگانه مهربان دلسوزی داری
به شرطی که در روزهای خوب
فراموشش نکرده باشی
و نامش خداست


دسته بندی : اشعار ناب ,