برای یوسف شدن باید قید زلیخاها را زددسته بندی : اشعار ناب ,